RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej Rozporządzenie 2016/679 zwanym dalej („RODO”)  podaję informacje o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych.

Administrator Danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Mariusz Pełka prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą  pod firmą MPG Studio Mariusz Pełka z siedzibą w Łodzi, ul. Uprawna 83, 91 – 820 Łódź, NIP 947 125 02 09

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

W sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować z Panem Mariuszem Pełką  pod adresem powyżej wskazanym lub e-mail: mpgstudio@mpgstudio.com.pl

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Cel przetwarzania Podstawa prawnaPrawnie uzasadniony cel, jeśli występuje
Zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowanie się z klientem w związku z jej realizacjąart. 6 ust. 1 lit. b RODO
Rozpatrywanie skarg i reklamacjiart. 6 ust. 1 lit. c RODO
Dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umowąart. 6 ust. 1 lit. f RODOWindykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych
Archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowychart. 6 ust. 1 lit. c RODO
Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznejart. 6 ust. 1 lit. f RODOProwadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność
Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia firmy. Dotyczy to również monitoringu pomieszczeń znajdujących się w siedzibie Administratoraart. 6 ust. 1 lit. f RODOZapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia Spółki z wykorzystaniem monitoringu znajdującego się na terenie siedziby Administratora – z zachowaniem prywatności i godności osób
Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznejart. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy,
w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód
Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność z wykorzystaniem adresów e-mail i numerów telefonów

Odbiorcy danych

Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:

  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
  • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
  • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS),
  • podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych,
  • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność, np. prawnikom, księgowym.

Czas przechowywania danych

Jako Administrator jestem obowiązany do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania mojej firmy zachowania zasady rozliczalności.

Dane przechowuję przez okresy wskazane poniżej:

Dane zawarte na umowach i pełnomocnictwachDo czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
Dokumenty rozliczenioweKsięgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.
Dokumenty związane z rękojmiąDokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.
Dane dla celów marketingowychW przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania;
W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

Nadto, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO, posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych w zakresie zawarcia i wykonania umowy jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).